สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี: 17.293727, 102.862093