ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 4: 17.412822, 102.785181